Policealna Szkoła "Oskar" - kierunek Bezpieczeństwo I Higiena Pracy

Policealna Szkoła "OSKAR" - kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - kształci w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - to kierunek, który przygotowuje do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska i p.poż. Praca w tym zawodzie polega na min. usuwaniu lub ograniczaniu szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy, przeprowadzaniu analizy dotyczącej bhp oraz wystosowaniu propozycji usunięcia występujących zagrożeń, badaniu przyczyn wypadków w pracy i wnioskowaniu o ich usunięcie, prowadzeniu rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zajęcia   odbywają   sie   w   systemie zaocznym,   w   zjazdach   sobotnio-niedzielnych,    organizowanych   co  dwa  tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkioła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Decyzją Nr KO-Sek.-21a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły: szkoła policealna

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Podstawa programowa: 325509

Kwalifikacje:

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Warunki przyjęcia:

złożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie

wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę

dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 1,5 roku  i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Człowiek w procesie pracy

Język obcy zawodowy (angielski)

Podstawy konstrukcji mechanicznych

Podstawy prawa pracy

Podstawy psychologii i socjologii

Zarys wiedzy o gospodarce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pracownia komputerowa

Pracownia kształtowania środowiska pracy

Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownia techniczna

Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowaną we własnym zakresie, bądź przez szkołę w służbach BHP, zakładach przemysłowych oraz w jednostkach ochrony środowiska i ppoż.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.