Technikum Geodezyjne

tg (6)
tg (11)
tg (12)
tg (3)
tg (5)
tg (7)
tg (1)
tg (8)
tg (9)
tg (10)
tg (2)
Previous Next Play Pause

Technik geodeta to kierunek, który przygotowuje do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, różnych budowli, wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości. Absolwent ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr 14/2002 z dnia 7 października 2002r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 311104

Kwalifikacje:

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

z internetu (stały dostęp)

z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

z biblioteki (skomputeryzowanej)

z bezpłatnego basenu

z siłowni

z wyjazdów nawycieczki

z wyjazdów do teatru

ze stypendium

z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania

z dopłat do wycieczek

z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Fizyka

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Geodezja ogólna

Geodezja inżynieryjna 

Kataster i gospodarka nieruchomościami

Prawo w geodezji

Podstawy działalności gospodarczej

Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

Geomatyka

Rysunek geodezyjny

Dokumentacja katastralna

Praktyka zawodowa - 2 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w firmach geodezyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).