Technikum Hotelarstwa

th (1)
th (3)
th (2)
th (5)
th (6)
th (7)
th (4)
Previous Next Play Pause

Technik hotelarstwa to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy sektorze usług hotelarskich i turystycznych. Uczniowie kształca się w zakresie organizacji, zarządzania, kierowania personelem oraz obsługi gości. Absolwent w tym zawodzie może znaleźć pracę w hotelach, ośrodkach turystycznych w kraju jak i zagranicą, a także ma możliwość podjęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/4/2005 z dnia 26 września 2005r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 422402

Kawalifikacje:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

 Uczniowie korzystają:

z internetu (stały dostęp)

z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

z biblioteki (skomputeryzowanej)

z bezpłatnego basenu

z siłowni

z wyjazdów na wycieczki

z wyjazdów do teatru

ze stypendium

z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania

z dopłat do wycieczek

z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Geografia

Język obcy nowożytny

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Organizacja pracy w hotelarstwie

Działalność recepcji

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Marketing usług hotelarskich

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Język obcy w hotelarstwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Techniki pracy w hotelarstwie

Obsługa konsumenta

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Praktyka zawodowa - 8 tygodni

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w obiektach hotelarskich na różnych działach obsługi klienta. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).