Technikum Logistyki

tl (1)
tl (2)
tl (3)
tl (4)
tl (5)
tl (6)
Previous Next Play Pause

Technik logistyk to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy, której zadaniem jest podnoszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez planowanie, realizowanie i kontrolowanie ekonomicznego przepływu surowców, materiałów, wyrobów oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu przeznaczenia zgodnie z zamówieniem klienta. Absolwent może znaleźć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-handlowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostakch samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/1/2006 z dnia 10 stycznia 2006r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 333107

Kwalifikacje:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dytrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają: 

z internetu (stały dostęp)

z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

z biblioteki (skomputeryzowanej)

z bezpłatnego basenu

z siłowni

z wyjazdów na wycieczki

z wyjazdów do teatru

ze stypendium

z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania

z dopłat do wycieczek

z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje nastepujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Geografia

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

Logistyka w procesach produkcji

Zapasy i magazynowanie

Dystrtybucja

Procesy transportowe w logistyce

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Język obcy w logistyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Planowanie produkcji i dystrybucji

Usługi transportowo-spedycyjne

Obsługa jednostek zewnętrznych

Planowanie przepływu zasobów i informacji

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).