Technikum Ochrony Środowiska

tos (11)
tos (6)
tos (9)
tos (4)
tos (8)
tos (10)
tos (18)
tos (3)
tos (19)
tos (16)
tos (7)
tos (14)
tos (17)
tos (1)
tos (13)
tos (15)
tos (2)
tos (5)
tos (12)
Previous Next Play Pause

Technik ochrony środowiska to kierunek przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, który kształci w zakresie ochrony wód, powietrza i gleby. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną  środowiska, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr 13/2002 z dnia 19 września 2002r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 325511

Kwalifikacje:

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

z internetu (stały dostęp)

z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)

z biblioteki (skomputeryzowanej)

z bezpłatnego basenu

z siłowni

z wyjazdów na wycieczki

z wyjazdów do teatru

ze stypendium

z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania

z dopłat do wycieczek

z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje nastepujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Chemia

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Stan i zasoby środowiska

Ochrona wód

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami

Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

Działalność gospodarcza w ochronie środowiska

Język obcy w ochronie środowiska

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Monitoring środowiska

Organizacja prac w ochronie środowiska

Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

Podstawy rysunku technicznego

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).