Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 

Rozpoczęcie działalności szkoły: 1 września 2013r.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w trakcie edukcji zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do organizaowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń systemów energetyki. Absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, znających uwarunkowania prawne w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez  Starostę Świeckiego Decyzją nr 4322.1.2012 z dnia 30.07.2012r.

Typ szkoły: technikum

Podbudowa programowa: gimnazjum

Podstawa programowa: 311930

Kwalifikacje:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Warunki  przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)

uiścić wpisowe

dostarczyć 4 zdjęcia

odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

z internetu (stały dostęp)

z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputeer, internet, rzutnik elektroniczny)

z biblioteki

z siłowni

z wyjazdów na wycieczki

z wyjazdów do teatru

ze stypendium

z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania

z dopłat do wycieczek

z pracowni komputerowych

Nauka trwa 4 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:

Fizyka

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Rysunek techniczny

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

Systemy energetyki odnawialnej

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

Działalność gospodarcza w budownictwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Dokumentacja techniczna w budownictwie

Montaż energetyki odnawialnej

Obsługa systemów eneregetyki odnawialnej

Kosztorysowanie w budownictwie

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie

Uczniowie odbywają praktykę w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej i innych podmiotach z obszaru kształcenia właściwego dla zawodu, wykonujących zadania doradztwa  i nadzoru technicznego oraz przygotowania montażu. W trakcie nauki, zgodnie z planem nauczania, uczeń może przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a po ukończeniu szkoły, do egzaminu maturalnego.